THERMO FAST COMPANY
‘t Walletje 104/202D  -  8300 Knokke-HeistNL FR

Algemene voorwaarden

BVBA Thermo Fast Company
Telefoonnummer : +32(0)50 51 41 61 GSM : +32(0)497 52 01 80
mail: hello@tfc-hvac.be BTW-identificatienummer: BE 0676 619 738

Artikel 2. Toepasbaarheid
De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met Thermo Fast Company, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking in de schriftelijke verkoopovereenkomst. De overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Thermo Fast Company behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten. De voorwaarden zijn van toepassing op het ogenblik dat zij minstens eenmaal ter kennis zijn gebracht van de klant.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de verkoopovereenkomst
De offertes van Thermo Fast Company zijn vrijblijvend en één maand geldig, behoudens anders vermeld. Offertes worden steeds opgesteld aan de hand van de gegevens verstrekt door de klant en zijn steeds voor wijziging vatbaar, Ramingen en schattingen zijn nooit bindend. De eventuele bijhorende schetsen en tekeningen bij de offertes zijn louter indicatief maar niet bindend en deze blijven eigendom van Thermo Fast Company. Overhandigde stalen van de te gebruiken materialen zijn slechts ter aanduiding en kunnen kleurafwijkingen vertonen ten opzichte van de geleverde materialen. Tussen Thermo Fast Company en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een offerte of schriftelijke overeenkomst tussen de klant en een bevoegde vertegenwoordiger van Thermo Fast Company. De BTW is nooit in de prijs inbegrepen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. Meerwerken worden pas uitgevoerd na de bevestiging van de opdracht door de klant en wanneer de betreffende (eenheids)prijs overeengekomen is. Ingeval de aanvaarding van een offerte enige wijziging of voorbehoud inhoudt ten opzichte van de door Thermo Fast Company voorgestelde offerte, komt een overeenkomst pas tot stand indien Thermo Fast Company zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de wijziging of het voorbehoud.

Artikel 4. Bestellingen
Indien de klant een geplaatste bestelling annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt, zal een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn, met een minimum van 150 €, en dit onverminderd het recht van Thermo Fast Company om een volledige vergoeding voor de opgelopen schade te vorderen overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken moeten door de klant integraal vergoed worden.

Artikel 5. Transport en levering
De levering van goederen zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Thermo Fast Company heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Thermo Fast Company kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. Thermo Fast Company neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Een vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, interesten of weigering de goederen in ontvangst te nemen en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst. Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant. Indien de werf waar de levering dient te gebeuren, niet of moeilijk bereikbaar is met een vrachtwagen zal het lossen geschieden daar waar het meest geschikt wordt geacht, gegeven de omstandigheden. Indien het terrein eventueel berijdbaar dient te worden gemaakt, zijn de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de klant. De goederen reizen altijd op risico van de klant, zelfs als gebruik wordt gemaakt van wagens van Thermo Fast Company of indien Thermo Fast Company de kosten voor de verzending of het vervoer doet. De klant staat in voor het lossen of het afladen en draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid, zelfs in het geval het lossen of afladen gebeurt met materiaal van Thermo Fast Company.

Artikel 6. Uitvoering van werken
Indien contractueel voorzien is dat Thermo Fast Company de goederen plaatst of werken dient uit te voeren, dient de klant in te staan voor de nodige vergunningen en toegankelijkheid van de werf voor de volledige duur van de plaatsing van de werken. Thermo Fast Company dient hiertoe geen bijzondere voorzorgen te nemen of een voorafgaandelijk onderzoek in te stellen. Zo dient de klant behoudens andersluidend beding o.m. te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen, de werf toegankelijk te maken en van de nodige bebakening te voorzien (desnoods via de bevoegde overheden), elektriciteit en water op de werf voorzien en Thermo Fast Company te vrijwaren voor elke mogelijke vordering uit hoofde van burenhinder. Wanneer voertuigen van Thermo Fast Company ingevolge in- en uitrijden van werven de straat bevuilen, dient de klant ervoor te zorgen dat de straat per kerende schoongemaakt wordt teneinde ongevallen te vermijden. Indien voor leveringen of werken materiaal op privéterrein moet gebracht worden, dient de klant vooraf na te gaan of er geen gevaar is voor schade aan ondergrondse rioleringen, leidingen, tanks of putten, privéwoningen… De klant is eveneens verantwoordelijk voor hetgeen in door Thermo Fast Company voorziene containers wordt geladen en is er ten strengste toe gehouden geen schadelijke stoffen te mengen onder gewone lading. Eigenaars van terreinen waarop Thermo Fast Company afval mag storten zijn ertoe gehouden vooraf melding te maken van de goederen of soorten afval die mogen gestort worden. Zij dienen tevens over een stortvergunning te beschikken. Thermo Fast Company aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door klanten aan haar toevertrouwde voorwerpen. De klant dient Thermo Fast Company echter wel te voorzien van alle noodzakelijke info betreffende deze voorwerpen. Eventuele schadevergoedingen, herstelmaatregelen, kosten, boetes… die voortvloeien uit het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel vallen integraal ten laste van de klant.

Artikel 7. Factuur- en betalingsvoorwaarden
Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt, integraal en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel op de vervaldag of bij gebreke aan vermelding van een vervaldag binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. In geval van staking van betaling om welke reden dan ook behoudt Thermo Fast Company zich het recht voor om niet tot levering van de goederen over te gaan of verdere leveringen stop te zetten of om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. De klant is ertoe gehouden om elke situatie die tot een staking van betaling of een betalingsachterstand kan leiden onmiddellijk schriftelijk te melden aan Thermo Fast Company. Indien de factuur op verzoek van de klant op naam van een derde werd uitgeschreven, dan blijft de klant hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van Thermo Fast Company, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden. Gedeeltelijke facturatie kan worden opgemaakt naargelang de levering der goederen of vordering der werken.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van goederen zal pas overgaan op de klant na de volledige voldoening van al hetgeen de klant aan Thermo Fast Company verschuldigd is, m.i.v. de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Tot het ogenblik van de eigenlijke eigendomsoverdracht, is het de klant verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord van Thermo Fast Company. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen. In geval van een aannemingsovereenkomst vindt de overdracht van risico plaats op het ogenblik van de oplevering zoals bepaald in artikel 11.

Artikel 8. Overmacht
Thermo Fast Company is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Thermo Fast Company, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen, brand in de werkhuizen van Thermo Fast Company, vorst, epidemieën, staat van oorlog en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. In deze gevallen behoudt Thermo Fast Company zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen of te herzien, dan wel de bijkomende kosten aan te rekenen aan de klant. Wanneer de werkzaamheden ten gevolge van overmacht worden onderbroken, zal de uitvoeringstermijn worden geschorst voor de duur van deze onderbreking en worden vermeerderd met de tijd nodig voor het heropstarten van de werkzaamheden.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Thermo Fast Company, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Thermo Fast Company behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Thermo Fast Company. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 10. Verwerking klantgegevens (privacy)
Wanneer goederen worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Thermo Fast Company. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden. Thermo Fast Company zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. Wanneer de klant een overeenkomst aangaat met Thermo Fast Company gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar gegevens worden gebruikt door Thermo Fast Company voor correspondentie via social media, zoals Messenger of WhatsApp. De klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Thermo Fast Company. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant.

Artikel 11. Gebreken en klachtindiening
De waarborg van Thermo Fast Company beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Thermo Fast Company wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand die niet voortvloeit uit opzet of grove fout. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Thermo Fast Company toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 kalenderdagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant, het verwerken ervan, al dan niet gedeeltelijk, evenals de ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. Thermo Fast Company verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden In geval de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zouden zijn, zal de voorlopige oplevering als startdatum gelden voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel. Indien verborgen gebreken of schade bij niet-conforme levering zouden worden vastgesteld, zal Thermo Fast Company kosteloos materiaal (dat overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen) ter beschikking stellen om het gebrek of de schade te verhelpen maar kan zij nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige andere schadevergoeding zoals kosten voor herplaatsing of afbraak, vertragingskosten of eender welke kosten dan ook. Enige aansprakelijkheid van Thermo Fast Company voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten. Indien de te vervangen goederen worden geleverd met hetzelfde nummer en van hetzelfde type, dan moet de klant de vervanging aanvaarden, zelfs indien er eventuele verschillen in kleur en afmetingen optreden. De vervangen goederen worden eigendom van Thermo Fast Company.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.